Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS

Souhlasím se záznamem mých osobních údajů do databáze společnosti M O D U S s.r.o., se sídlem na adrese: Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, a jejich zpracováním za účelem poskytování služeb v oblasti náborové činnosti a doručování pracovních nabídek, v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Potvrzuji, že moje osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně a že mohu k údajům kdykoli přistupovat, měnit je a požádat o jejich odstranění. Dále souhlasím, aby M O D U S s.r.o. moje osobní údaje zpracovávala pro marketingové a statistické účely. Četl jsem a souhlasím s níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami jejich použití, a souhlasím s příjmem informací od společnosti M O D U S s.r.o.

 1. Společnost M O D U S s.r.o. se zavazuje zajistit důvěrnost osobních údajů a spravovat osobní údaje od zájemců dle svých nejlepších schopností, na profesionální úrovni a v plném souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Za tímto účelem společnost M O D U S s.r.o. dodržuje Pravidla pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno dále.
 2. Pravidla pro ochranu osobních údajů definují způsob, jakým jsou zpracovávány a uchovávány vámi poskytované osobní údaje. Odevzdáním údajů společnosti M O D U S s.r.o. poskytují zájemci svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedeným způsobem a v souladu s platnými zákony.
 3. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem dosažení efektivního procesu náboru pro zájemce a klienty (společnosti, kterým M O D U S s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti náborových aktivit). Osobní údaje slouží k vyhodnocení dovedností, zkušeností, kvalifikace a celkové vhodnosti zájemce pro aktuální i budoucí pracovní místa, která mohou být pro zájemce zajímavá.
 4. Společnost M O D U S s.r.o. může vaše osobní údaje zpracovávat a používat za účelem doručování informací o pracovních nabídkách, zjištění aktualizovaných informací o vašich osobních údajích a kontaktovat vás telefonicky, formou SMS zpráv, nebo e-mailem, aby vás informovala o vhodných pracovních příležitostech, aktualizovala vaše osobní údaje, nebo aby vám poskytla vhodné marketingové informace. Ukončení doručování těchto informací můžete kdykoliv oznámit na emailové adrese: info@modus-work.com, kde vždy uveďte jméno, příjmení a alespoň jeden kontaktní údaj (tel. číslo, emailová adresa), abychom doručování informací mohli ukončit.
 5. Osobní údaje zájemce mohou být sdíleny se zaměstnanci společnosti M O D U S s.r.o., partnerskými organizacemi a klienty společnosti M O D U S s.r.o. a to v rámci Evropské unie a výhradně za účelem doručování informací o pracovních nabídkách, posouzení vhodnosti zájemce pro pracovní místa a doručování vhodných marketingových informací. Za všech okolností společnost M O D U S s.r.o. zajistí plnou ochranu osobních údajů zájemce v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů.
 6. V případě prodeje společnosti M O D U S s.r.o. může společnost M O D U S s.r.o. sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími této společnosti. Pokud dojde k prodeji společnosti M O D U S s.r.o., mohou být jako součást transakce převáděny i vaše osobní údaje. Společnost M O D U S s.r.o. dle svých nejlepších schopností zajistí další zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.
 7. Osobní údaje mohou být společností M O D U S s.r.o. sdělovány orgánům na základě soudní pravomoci a dále tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony, jinými zákonnými procesy, právními povinnostmi, nebo plněním smlouvy.
 8. Zájemce je oprávněn informovat společnost M O D U S s.r.o. o jakýchkoliv změnách svých osobních údajů. Má právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné. Zájemce je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, má právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů, má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, má právo výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a požadovat úplné odstranění svých osobních údajů.
 9. Pro uplatňování práv, uvedených v bodě 8., zájemce kontaktuje společnost M O D U S s.r.o. na následující e-mailové adrese: info@modus-work.com.
 10. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech společnosti M O D U S s.r.o., nebo smluvního poskytovatele internetových služeb.
 11. Společnost M O D U S s.r.o. si v případě prodeje společnosti vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu a to za předpokladu, že se třetí strana zaváže zachovat tato Pravidla pro ochranu osobních údajů v plném rozsahu a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.
 12. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.